A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Marzec 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź
  42 633 26 41, 605 297 887
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 42 633 26 41, w. 16

  • pokój 33 III piętro, poniedziałek-piątek 10:00-15:30
  • kasa biletowa I piętro wtorek-czwartek 16.00 - 18.30 oraz pół godziny przed rozpoczęciem imprezy
  • UWAGA! płatność tylko gotówką

  Konkurs Łódź Miastem Talentów 2018 - V edycja

  „Łódzkie - kocham i nienawidzę”

  KATEGORIE: dziennikarska, fotofilmowa, off, czyli artystyczne pomysły kreatywne
  Zgłoszenia do 4 kwietnia 2018.

    Pierwsze, telewizyjne zajaweczki o ŁMT 2018
  na antenie TVP 3 Łódź (ostatni materiał)

  Wypis z regulaminu – cały regulamin oraz zgłoszenie do pobrania poniżej.

  § 2 Przedmiot Konkursu

  1. Przedmiotem Konkursu jest zaprezentowanie pomysłu na projekt, jego realizacja i prezentacja w jednej z trzech kategorii konkursowych:
  a. Dziennikarskiej;
  b. Fotograficzno-filmowej;
  c. OFF.
  Projekt musi wiązać się z hasłem tegorocznej edycji Konkursu, którym jest „Łódzkie – kocham i nienawidzę”.

  2. Kategoria OFF jest kategorią otwartą dla wszystkich, którzy mają pomysły artystyczne związane z hasłem Konkursu, ale wykraczające poza dwie pozostałe kategorie. Organizatorzy nie narzucają techniki ani formy zgłaszanych pomysłów w tej kategorii, jednak szczególnie wysoko oceniana będzie kreatywność, odbieganie od utartych schematów oraz rozwiązania nieoczywiste i niestandardowe.

  3. Prezentacja pomysłu w każdej z kategorii powinna przedstawiać:
  a. w kategorii dziennikarskiej: pomysł na projekt o charakterze dziennikarskim, może być to np. felieton, reportaż radiowy, artykuł, sylwetka, wywiad lub zupełnie inna, nowatorska forma.
  b. w kategorii filmowo-fotograficznej: pomysł na formę filmową do 3 minut, cykl zdjęć lub innych prac bazujących na technikach fotograficznych.
  c. w kategorii OFF: pomysł szeroko pojętej prezentacji artystycznej. Dopuszczalne są wszelkie formy ekspresji, np. monolog sceniczny, etiuda teatralna, happening, rękodzieło, instalacja plastyczna itp.

  4. Każdy pomysł powinien zostać przedstawiony w sposób umożliwiający jego przesłanie drogą elektroniczną (załączniki do maila), tj. jako dokument tekstowy, pliki graficzne, film lub audio. Organizatorzy nie oczekują i nie wymagają, by nagrania audio, wideo oraz zdjęcia były wykonane przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu.

  5. Wprowadza się następujące ograniczenia w zakresie przedstawienia pomysłu:
  a. dokument tekstowy: maksymalnie 4 000 znaków ze spacjami (Times New Roman, czcionka 12, interlinia 1.5, marginesy 2.5);
  b. pliki graficzne: maksymalnie 6 plików;
  c. film: maksymalnie 1 minuta;
  d. audio: maksymalnie 1 minuta.

  6. Dopuszcza się przedstawienie pomysłu łącząc opisane w poprzednim punkcie cztery sposoby. Wówczas każdy z limitów wynosi połowę limitów opisanych w poprzednim punkcie.

  7. Praca Konkursowa powinna być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, nawoływać do nienawiści pod kątem rasowym, płciowym, narodowościowym, religijnym, czy innym. Uczestnik oświadcza również, że prace konkursowe nie będą zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

  § 3 Warunki uczestnictwa w Konkursie

  Warunkiem skutecznego wzięcia udziału w Konkursie jest doręczenie drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora lodzmiastemtalentow@gmail.com do dnia 4 kwietnia 2018 roku do godz. 23:59 zgłoszenia do Konkursu. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. wypełnione „Zgłoszenie do udziału w Konkursie” stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu;
  b. prezentację pomysłu (zgodną z §2, pkt. 3-5);
  c. załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu, przy czym załączniki nr 2 i 3 powinny zostać wydrukowane, własnoręcznie podpisane, zeskanowane i dołączone do maila.

  2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 16-30 lat zamieszkałe w województwie łódzkim.

  3. Jeden Uczestnik może przesłać do Konkursu tylko jedno zgłoszenie.

  4. Uczestnikiem w rozumieniu Organizatora może być jedna osoba jak i duet lub zespół. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie więcej, niż jedna osoba, do zgłoszenia należy dołączyć oddzielne dla każdej osoby oświadczenia (będące załącznikiem nr 2 do Regulaminu), oddzielne dla każdej osoby zgłoszenie (będące załącznikiem nr 1 do Regulaminu) oraz załączniki nr 3 do Regulaminu. W każdym zgłoszeniu przy tytule projektu należy w nawiasie dopisać, że praca jest zespołowa i określić ilość osób w zespole.

  5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

  6. Uczestnikiem Konkursu nie może być półfinalista lub finalista którejkolwiek z poprzednich edycji Konkursu oraz żadnego z konkursów Lumumby Łowi Talenty lub Łódź Łowi Talenty. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

  7. Zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prezentacji swojego pomysłu na wszystkich etapach Konkursu, jak również do wykonania prezentacji finałowej leży po stronie Uczestnika.

  8. Przesyłając zgłoszenie do konkursu Uczestnik zobowiązuje się do obecności na wszystkich spotkaniach i warsztatach organizowanych w ramach Konkursu, jak również do przedstawienia swojej prezentacji na Gali Finałowej w przypadku dostania się do Finału oraz do dyspozycyjności w dniu Gali Finałowej w godzinach przedpołudniowych ze względu na potrzebę przeprowadzenia próby. Nieobecność na którymkolwiek ze spotkań, warsztacie lub próbie Gali Finałowej, bez podania ważnej przyczyny, oznacza dyskwalifikację Uczestnika z Konkursu. Wszystkie spotkania i warsztaty odbywać się będą w siedzibie Organizatora. 

  § 5 Nagrody

  1. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni podczas Gali Finałowej, na której przedstawione będą prezentacje wszystkich uczestników zakwalifikowanych do Finału.

  2. Gala Finału odbędzie się dnia 17 czerwca 2018 w siedzibie Organizatora, tj. w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ulicy Zachodniej 54/56, 90-403 w Łodzi.

  3. Laureatom każdej kategorii przyznane zostaną nagrody pieniężne:
  a. pierwsze miejsce: 1 500 PLN;
  b. drugie miejsce: 1 000 PLN;
  c. trzecie miejsce: 500 PLN.

  4. Oprócz nagród pieniężnych przyznane zostaną nagrody dodatkowe o charakterze niematerialnym, zależne od rodzaju rozwijanych projektów. Będą to przykładowo:
  publikacja na łamach łódzkich mediów (prasa, radio), pokaz filmu w telewizji, wystawa fotografii i/lub projektu w jednej z łódzkich galerii czy ekwiwalent dostosowany do rodzaju projektu.

  5. Do nagród mogą zostać przyznane nagrody dodatkowe ufundowane przez Sponsorów, Partnerów, Organizatora.

  6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

  7. Nagrody zostaną wręczone osobiście podczas Gali Finałowej.

  8. Jury ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, do innego podziału nagród, o których mowa w §5 pkt. 3-5.

  9. W przypadku, gdy Uczestnikiem będzie więcej niż jedna osoba podział nagród pozostaje po stronie Uczestników.

  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia go na stronie internetowej: www. aoia. pl oraz www.facebook.com/lodzkietalenty.  Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne w wieku 16-30 lat zamieszkałe w województwie łódzkim.  Pliki do pobrania

  1Regulamin-ŁMT-2018_OST.pdfPobierz

  Wróć do strony głównej
 • Marzec 2018
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31