A
O
I
A

Trwa wczytywanie...

 • Wrzesień 2023
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • JAK DO NAS TRAFIĆ

  ul. Zachodnia 54/56, Łódź 90-403
  42 633 26 41
  tel. pn./pt. 8:00-16:00
  sekretariat@aoia.pl

  Kasa biletowa
  tel. 574-270-096

  Opłaty za zajęcia i wydarzenia prosimy kierować na konto:

  Numer konta: PKO BP 56 1020 3408 0000 4402 0402 2349 PLN   

   

  Klauzula RODO

  UWAGA! WAŻNE! RODO

  KLAUZULA  INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Ray (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4-05-2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych z siedzibą w Łodzi (90-403) przy ul. Zachodniej 54/56
  • Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresy e-mail sekretariat@aoia.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.

  We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani / Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres
  e-mail m.warawasowski@odomg.pl lub telefoniczne na numer 796 239 428.

  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. zawarcia umowy cywilnoprawnej i wykonanie tej umowy bądź realizacji zawartej uprzednio umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonania umowy;
  2. prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej – podstawa prawną jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  3. ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią / Panem umową – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonania umowy cywilnoprawnej, Bez podania danych zawarcie oraz wykonanie umowy nie jest możliwe,

  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego,
  • Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa
  • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania swoich danych osobowych,
   3. usunięcia swoich danych osobowych (żądanie usunięcia danych spowoduje niezwłoczne usunięcie Pana/ Pani danych osobowych z naszej bazy danych),
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
   5. wniesienia skargi do organu nadzorczego
   6. przenoszenia danych osobowych,
   7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych,

  • Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne.


  Wróć do strony głównej
 • Wrzesień 2023
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30